ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ อ่านคู่มือการใช้งาน Mailgothai ขอเชิญเจ้าหน้าที่สังกัดกรมอนามัยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการ-งานวิจัยได้ที่ขุมทรัพย์ความรู้กรมอนามัย...
Intranet-ใบลา
ลิงค์น่าสนใจ...
สสจ.จันทบุรี
สสจ.ตราด
สสจ.นครนายก
สสจ.ปราจีนบุร
สสจ.สระแก้ว
สสจ.ฉะเชิงเทรา
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
แบบสรุปความพึงพ่อใจต่อการจัดอบรม เรื่อง พัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ปี 2555-2556
ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2553 - มิถุนายน 2554)
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการสนับสนุน (SOP) ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
แนวการปฏิบัติของศูนย์อนามัยที่ 3 ( มติจากการประชุม กบศ. วันที่ 29 เมษายน 2554 )
รายชื่อเจ้าหน้าที่ ศอ.3 เข้าร่วมพิธีกับศาลากลาง จังหวัดชลบุรี
แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2553
ประกาศศูนย์อนามัยที่ 3 เรื่อง การเปิด - ปิดประตูหน้า ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี...
ประกาศ...นโยบายการักษาความั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารศูนย์อนามัยที่ 3
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ระเบียบการลา
หัวข้อการเขียนโครงการศูนย์อนามัยที่ 3 ปีงบประมาณ 2554
ตัวอย่างการเขียนโครงการศูนย์อนามัยที่ 3 ปีงบประมาณ 2554
แนวทางการปฏิบัติของศูนย์อนามัยที่  3 ปีงบประมาณ  2554
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ทิศทางสำหรับพ.ศ. 2552-2553
รพ.สต.กับการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สรุปปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะการตรวจราชการรอบที่ 1 ปี 2553
ตัวชี้วัดระหว่างปี  2553 ศูนย์อนามัยที่ 3
แนวทางการปฏิบัติของบุคลากร
คู่มือสมรรถนะหลัก
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
ขอความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็น นิยามศัพท์ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร
   
แบบฟอร์มดาวน์โหลด...
รายงานผลการไปปฏิบัติราชการ
แบรายงานกิจกรรมโครงการ
แบบสรุปโครงการ
คู่มือกระบวนการสร้างคุณค่า กรมอนามัย ปี 2553
   
แผนปฏิบัติการประจำเดือน...
แผนปฏิบัติการประจำเดือนตุลาคม 2554 แผนปฏิบัติการประจำเดือนกันยายน 2554
แผนปฏิบัติการประจำเดือนสิงหาคม 2554 แผนปฏิบัติการประจำเดือนกรกฎาคม 2554
แผนปฏิบัติการประจำเดือนมิถุนายน 2554 แผนปฏิบัติการประจำเดือนพฤษภาคม 2554
แผนปฏิบัติการประจำเดือนเมษายน 2554 แผนปฏิบัติการประจำเดือนมีนาคม 2554
แผนปฏิบัติการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554  แผนปฏิบัติการประจำเดือนมกราคม 2554 
 
ขั้นตอนปฏิบัติงานของพัสดุ
การสั่งซื้อ สั่งจ้าง ขั้นตอนการเบิกวัสดุ, ตัวอย่าง
ขั้นตอนการขอใช้รถยนต์ราชการ, ตัวอย่าง ขั้นตอนการเบิกสื่อ, ตัวอย่าง
ั้ขั้นตอนการขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถเช่า ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสด
ขั้นตอนการจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 6)
 
ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่าย
แบบฟอร์มการเบิก การศึกษาบุตรกรณีเรียกเก็บค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดป
โฟร์ชาร์ตสัญญาเงินยืม ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
ระเบียบกระทรวงการคลัง การศึกษาบุตร
รายการที่ห้ามเบิกจ่าย การขอรับขอเบิกเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ พ.ศ.2550
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการและการฝึกอบรมภายยในประเทศ
   
   
 
ศูนย์อนามัยที่ 3 เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับเขต
ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมคนที่ Pennsylvania New York  มีผู้ชมเว็บไซต์
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี   43 หมู่ที่ 7 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000    โทรศัพท์ 038-148165-8 แฟกส์ 038-148169
ส่งข้อมูลถึงศูนย์ฯ : teanpimai.c@anamai.mail.go.th   Update :   22-Sep-2011 1:55 PM   ใช้ความละเอียด 1024x768, Text size: Medium