รู้จักเรา     การควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 3
 
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี  เป็นหน่วยงานราชการในสังกัด กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข...