คุณรู้จักพวกเราใหม      

 
 
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้การบริหารการรับ-จ่ายเงิน และการควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้
2.เพื่อให้การบันทึกบัญชีการรับ-จ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
3.เพื่อให้การบริหารและการควบคุมลูกหนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ ถูกต้องตามระเบียบ
4.รายงานลูกหนี้ถูกต้องน่าเชื่อถือ
5.เพื่อให้มีระบบการก่อหนี้ผูกพันที่เหมาะสมและถูกต้องตามระเบียบของศูนย์อนามัยที่  3  ชลบุรี
6.เพื่อให้การชำระหนี้ของศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน
7.เพื่อให้ภาระหนี้สินมีการบันทึกบัญชีและทะเบียนคุมอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งมีหลักฐานประกอบถูกต้อง
8.เพื่อให้มีการรายงานการเคลื่อนไหวของเจ้าหนี้
 
ขอบเขตการควบคุม
1.เป็นการควบคุมการรับ-จ่ายเงินของศูนย์อนามัยที่  3 ชลบุรี  เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินเป็นไปตามแผนและวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
2.เป็นการควบคุมลูกหนี้ของศูนย์อนามัยที่ 3  โดยการควบคุมตั้งแต่การตั้งยอดลูกหนี้ การรับชำระ ตลอดจนการบันทึกและรายงาน

3.เป็นการควบคุมการดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่  3 ชลบุรี  ที่มีระบบเจ้าหนี้เกิดขึ้นในศูนย์ ฯโดยเป็นการควบคุมการบริหารเจ้าหนี้

ตั้งแต่การก่อหนี้ผูกพัน การชำระหนี้ ตลอดจนการรายงานภาระหนี้
 
แนวปฏิบัติการควบคุม
- แนวปฏิบัติการควบคุมภายในด้านการเงิน