คุณรู้จักพวกเราใหม      

 
 
การจัดวางระบบควบคุมภายในศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
ได้กำหนดให้มีการจัดวางระบบที่ครอบคลุมงานทุกด้าน ซึ่งประกอบด้วย
1.ด้านการบริหาร
2.ด้านการเงิน
3.ด้านพัสดุ
4.ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
5.ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ระบบการควบคุมภายในแต่ละด้าน จะกำหนดวัตถุประสงค์ของการวางระบบควบคุมภายในขอบเขตของการควบคุมและแนวปฏิบัติ
การควบคุมซึ่งแนวปฏิบัติการควบคุมจะแบ่งเป็นขั้นตอนในการดำเนินงานที่สำคัญในแต่ละขั้นตอนจะประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
ที่มีความเชื่อมโยงและเกื้อกูลกัน คือ
1.สภาพแวดล้อมการควบคุม หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ซึ่งมีผลต่อการควบคุมภายใน
2.การประเมินความเสี่ยง  หมายถึง สิ่งที่มีโอกาสจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า
หรือเหตุการณ์ซึ่งไม่พึ่งประสงค์ที่ทำให้งานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนด
3.กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายหรือวิธีการต่างๆ ที่กำหนดให้ปฏิบัติเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง
4.สารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง การสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทั้งภายในละภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด
5.การติดตามและประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่วางไว้
   องค์ประกอบทั้ง 5 ประการ มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน โดยมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมเป็นรากฐานที่จะทำให้องค์ประกอบอื่นๆ
ดำรงอยู่อย่างมั่นคง เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการควบคุมภายในเป็นพื้นฐานสำคัญทำให้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบอื่นๆ