คุณรู้จักพวกเราใหม     ประวัติศูนย์อนามัยที่ 3
 
  ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี  เป็นหน่วยงานราชการในสังกัด กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข ในอดีตกรมอนามัยฯ ได้ปรับปรุง
โครงสร้างของกรมอนามัยที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคใน ปี  2530 ได้รวมศูนย์เขตต่าง ๆ  ได้แก่ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก ศูนย์โภชนาการ
ศูนย์อนามัยโรงเรียนและศูนย์ทันตสาธารณสุข รวมเป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต ๆ  ละ  1 แห่ง ในภาคตะวันออกมีเพียงศูนย์โภชนาการ
ที่จังหวัดชลบุรีเพียงหน่วยงานเดียวที่เป็นแกนในการขยายงานตามโครงสร้างใหม่ของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2 จังหวัดชลบุรี
จึงใช้เป็นสถานที่ทำงานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2 ชลบุรี  โดยมีอาคารเก็บพัสดุเป็นสถานที่ทำงาน ตั้งอยู่ที่ถนนพระยาสัจจา
ต.บางปลาสร้อย  อ.เมือง จ.ชลบุรี  มีพื้นที่รับผิดชอบ 8  จังหวัด ได้แก่  ชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ตราด  ปราจีนบุรี
นครนายก  สมุทรปราการ   มี นายมงคล  โฉมงาม ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อม  เขต 2 ชลบุรี
รักษาการณ์ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ
   ปีงบประมาณ  2533  ศูนย์ฯ  ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารสำนักงานเป็นอาคาร 3  ชั้น ในปี  2535 
กระทรวงสาธารณสุข  ได้กำหนดเขตและจังหวัดของแต่ละเขต  เป็น 12  เขต  จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 3 ชลบุรี
   ปีงบประมาณ  2536  กรมอนามัยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแห่งใหม่โดยมีโรงพยาบาลแม่และเด็ก 
ตั้งอยู่เลขที่  43  หมู่  7  ต.นาป่า  อ.เมือง  จ.ชลบุรี     บนเนื้อที่ 20 ไร่  ห่างจากตัวเมือง  15  กิโลเมตร
   จากการปฏิรูประบบราชการตามนโยบายรัฐบาล ในปี 2545 มีการปรับโครงสร้างหน่วยงานสังกัดกรมอนามัยโดยรวม
ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเฉพาะงานสุขาภิบาลอาหารเข้ากับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 3 และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี”