การอบรมผู้ให้บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน
"โครงการวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะดีมีอนาคต รุ่นที่ 2/54"
วันที่ 20-22 ธันวาคม 2553 ณ ต้นซุง รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
เอกสารประกอบการอบรม...
โครงการYFHS
โครงการ YHFS ปี 2554
นโยบายและยุทธศาสตร์อนามัยการเจริญพันธุ์
สถานการณ์และแนวทางRH
การบรรยาย โดย ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดล
การให้คำปรึกษาครอบครัว1
การให้คำปรึกษาครอบครัว2
จิตวิทยาครอบครัว52
ทฤษฎีการให้คำปรึกษาวัยรุ่นและครอบครัวกรมอนามัย
อนามัยการเจริญพันธู์ในวัยรุ่น โดย ศ.นพ.สุวชัย
Adolescent RH_2010_MOPH
พัฒนาการวัยรุ่น โดย อ.วิโรจน์ อารีย์กุล
พัฒนาการและการเจริยเติบโตของวัยรุ่น 1
มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน
มาตรฐานYFHS 2010
รูปแบบYFHSในสถานบริการสุขภาพ
รพ.วาปีปทุม ประสบการณ์ YHFS
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
รพ.ปากพนัง ดำเนินงานวัยเรียนวัยใส
รพ.ปากพนัง เสนอกรมอนามัย
รพ.มหาสารคาม
รพ.รามาธิบดี
รพ.วาปีปทุม 2003
รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17
แบบประเมินผลการอบรมผู้ให้บริการที่เป็นมิตรฯ
   
650 X 434.63 KB 650 X 434.46 KB 650 X 434.53 KB 650 X 434.61 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
650 X 434.51 KB 650 X 434.57 KB 650 X 434.54 KB 650 X 434.59 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
650 X 434.60 KB 650 X 434.57 KB 650 X 434.63 KB 650 X 434.64 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
650 X 434.48 KB 650 X 434.63 KB 650 X 434.59 KB 650 X 434.54 KB
Click to enlarge Click to enlarge
650 X 434.51 KB 650 X 434.59 KB