แนวทางการดำเนินงานเมืองสุขภาพดี (รูปเล่ม)
1.ปกหน้า
2.สารจากผู้บริหาร
3.คำนำ
4.สารบัญ
5.บทที่ 1 บทนำ
6.บทที่ 2 กระบวนการพัฒนาเมืองสุขภาพ
7.บทที่ 3 การประเมินและตัวชี้วัด
8.บทที่ 4 เกณฑ์อำเภอ (1)
9.บทที่ 4 เกณฑ์ท้องถิ่น (2)
10.ภาคผนวก
11.รายชื่อคณะกรรมการเมืองสุขภาพดี
12.แบบประเมินตนเอง (อำเภอ)
13.แบบประเมินตนเอง (ท้องถิ่น)
สรุปการแก้ไข ตามมติที่ประชุม วันที่ 16-17 พ.ค.56 โรงแรม ชลพฤกษ์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
©2012 ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี 43 หมู่ที่ 7 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-148165-8 แฟกส์ 038-148169
website contact :: teanpimai@hotmail.com, cct2526@gmail.com
This site is best viewed with Internet Explorer 7 or google Chrome Please set your display properties to 1024*768, 32 bit