ศูนย์อนามัยที่ 3 เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับเขต
จำนวนตัวชี้วัดที่หน่วยงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ จำนวน 27 ตัวชี้วัด
มิติภายนอก :: การประเมินประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
1.1.1 รายชื่อศูนย์เด็กเล็กรอบ 6 เดือน